Det sammenhængende bibliotek - En vision for DDB CMS og app’en Biblioteket

DDB’s styre- og koordinationsgruppe har vedtaget en vision og handleplan, der skal danne ramme om arbejdet med DDB CMS og den fælles app Biblioteket de næste tre år (2018-2021). 

Vision

”Bibliotekets styrke ligger i den brede varierede mængde af materialer sammenholdt med en rolle som kurator og inspirator. Den styrke skal brugerne opleve digitalt ved at få præsenteret relevant, personaliseret og kurateret indhold i et genkendeligt og samlende tilbud på tværs af tjenester og kanaler.”

Fokusområder 
I realiseringen af visionen arbejder DDB med fire fokusområder:

 • Biblioteket som inspirator
  Biblioteket har en særlig plads i danskernes bevidsthed som en institution, der skyder vitaminer i livet i form af kuratering, perspektivering og inspiration. Det skal DDB CMS og app’en Biblioteket favne.
 • Tværgående søgning
  En søgning i både DDB CMS og i app’en Biblioteket skal fungere, inspirere og vise det store udbud – også på tværs af bibliotekets andre tjenester.
 • Kobling mellem bruger og indhold
  Det enkelte materiale og indhold skal stå i centrum. Det skal være tydeligt hvilke låneformer, der er tilgængelige på tværs af tjenesterne, og det skal være nemt at tilgå de låneformer direkte fra DDB CMS og app'en Biblioteket.
 • Troværdig personalisering
  Personalisering og inspiration skal ske med udgangspunkt i brugerens aktive valg som søgning og lån og personlige data skabt inden for biblioteksuniverset.

Handleplan

Handleplanen til realisering af visionen består af to dele. 

Den ene del er 10 projektskitser, der er fordelt over visionens fire fokusområder. En række af projekterne bygger videre på allerede igangværende projekter, mens enkelte kan ses som helt nye.

Projektskitser
A1: Forbedring af BPI-servicen
B1: Start brugerrejsen på eksterne søgemaskiner
B2: Hjælp brugeren i søgeøjeblikket
B3: Søge i lokal eller national materialebestand?
B4: Visning af søgeresultatet
C1: Single sign-on
C2: Læs, lyt og se direkte
D1: Tværgående brugerprofil
D2: Mere data, bedre personalisering
D3: Konsolidering og videreudvikling af personalisering

Ansvaret for realiseringen af handleplanen ligger i regi af DDB. Bibliotekerne inddrages løbende i realiseringen af de enkelte projekter. Der bliver nedsat en programstyregruppe med bl.a. repræsentanter fra sektoren, som én gang hvert halve år vurderer, om vision, handleplan og fremdrift i realiseringen forsat er i trit med den digitale udvikling, bibliotekets rammer og brugernes behov.

Den anden del er tre grundlæggende spor for DDB, der er med til at forme realiseringen af vision

 • Lettere og hurtigere lokal afprøvning
  Ny puljestruktur i DDB afprøves i 2018 og 2019 med henblik på hurtigere time to market og større inddragelse af bibliotekerne i realiseringen af visionen.
 • Flere nationale licenser
  Borgernes adgang til den digitale materialebestand varierer lokalt. Med flere nationale licenser bliver tilbuddet mere ensartet.
 • Sammenhæng mellem de digitale bibliotekstilbud
  Brugerne skal opleve en stærkere og relevant sammenhæng mellem bibliotekets digitale services. 

Derudover skal overholdelse af GDPR og handicaptilgængelighed være centralt for den videre udvikling af DDB CMS og app’en Biblioteket. Dette skal der tages højde for i samtlige projekter.

Læs vision og handleplan her.

Hvordan kan jeg bidrage?

Vi opfordrer alle biblioteker til at deltage i arbejdet med at realisere visionen om ”Det sammenhængende bibliotek” (2018-2021), f.eks. ved at byde ind med projekter til DDB’s puljer, stille medarbejdere til rådighed i kortere eller længere tid via frikøbs- eller indstationeringsordninger, eller deltage i brugerpaneler og test af løsninger under udvikling. Følg med i DDB’s nyhedsbrev eller ret henvendelse til DDB for mere information om mulighederne for at bidrage.

Mere om "Det sammenhængende bibliotek"

Visionen og handleplanen er udarbejdet på baggrund af den analyse og de anbefalinger, der ligger i ”Visionsoplæg til Det sammenhængende bibliotek”, som i løbet af foråret 2018 er blevet drøftet og prioriteret på en række møder med bibliotekerne. Oplægget er udarbejdet af Advice A/S i efteråret 2017. Involvering af brugere og biblioteker har dannet grundlag for arbejdet.

Baggrund

Bibliotekerne har i dag en række fysiske og digitale tilbud til borgerne, både på materiale- og aktivitetssiden. De fleste af tilbuddene kan findes via bibliotekernes lokale hjemmesider (f.eks. DDB CMS) og den fælles app Biblioteket. Dog peger undersøgelser på, at en række forhold besværliggør og begrænser brugerens samlede biblioteksoplevelse på den lokale hjemmeside. Det drejer sig både om tekniske forhold (som tilgængeligheden af de digitale materialer og søgefunktionalitet) og om formidlingsmæssige forhold (som manglende synlighed af de digitale tilbud og oplevelsen af et uoverskuelig og usammenhængende bibliotekstilbud).

Derfor satte DDB i foråret 2017 projektet ”Det sammenhængende bibliotek” i gang, der skulle munde ud i en vision og handleplan for DDB CMS og app’en Biblioteket 2018-2021. Projektet er desuden en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Vejen frem mod beslutning af vision og handleplan

I første fase af ”Det sammenhængende bibliotek” var der fokus på at få udarbejdet en analyse og et oplæg til en vision og retning for DDB CMS og app’en Biblioteket de næste tre år. Bureauet Advice A/S blev hyret til denne opgave. Opdraget var at udvikle en vision og løsningsscenarier for DDB CMS og app’en Biblioteket for en tre-årig periode. Arbejdet med visionen skulle have fokus på brugernes adfærd og behov, samtidig med, at der blev taget højde for bibliotekernes formål og forpligtelser. Herudover var det mulighedsrum, der for bibliotekerne er forbundet med den kommunale styringsstruktur, i fokus. Det var også centralt, at Advice i sit oplæg tog udgangspunkt i de eksisterende løsninger og byggede videre på de komponenter, som giver særlig værdi i realiseringen af visionen. 

I anden fase af ”Det sammenhængende bibliotek” blev det oplæg, som Advice udarbejdede i første fase, drøftet med bibliotekerne med henblik på at prioritere de indsatser, der skal løfte visionen. Den vedtagne vision og handleplan er udarbejdet på baggrund af de analyser og anbefalinger, der ligger i visionsoplægget samt på baggrund af den dialog omkring prioriteringer, der har været med bibliotekerne.

Nyttige links

Arbejdet med Det Sammenhængende Bibliotek har taget udgangspunkt i følgende rapporter:

”Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handleplan 2016-2020” (2016) v. KL

”Digitale biblioteksstrategier” (2017) v. Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Moos-Bjerre & Lange

”Digitale strategier for fremtiden” (2016) v. Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Actant

”Public service de næste 10 år” (2016) v. Public Service-udvalget

Siden er sidst opdateret: 24.08.2018

Kontakt

Sofie Blinkenberg Federspiel
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
 • Danskernes Digitale Bibliotek
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: ddb@remove-this.slks.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)