Det sammenhængende bibliotek - En vision for DDB CMS og appen Biblioteket

DDB’s styre- og koordinationsgruppe har vedtaget en vision og handleplan, der skal danne ramme om arbejdet med DDB CMS og den fælles app Biblioteket de næste tre år (2018-2021). 

Vision

”Bibliotekets styrke ligger i den brede varierede mængde af materialer sammenholdt med en rolle som kurator og inspirator. Den styrke skal brugerne opleve digitalt ved at få præsenteret relevant, personaliseret og kurateret indhold i et genkendeligt og samlende tilbud på tværs af tjenester og kanaler.”

Fokusområder

I realiseringen af visionen arbejder DDB med fire fokusområder:

""
 • Biblioteket som inspirator
  Biblioteket har en særlig plads i danskernes bevidsthed som en institution, der skyder vitaminer i livet i form af kuratering, perspektivering og inspiration. Det skal DDB CMS og appen Biblioteket favne.
 • Tværgående søgning
  En søgning i både DDB CMS og i appen Biblioteket skal fungere, inspirere og vise det store udbud – også på tværs af bibliotekets andre tjenester.
 • Kobling mellem bruger og indhold
  Det enkelte materiale og indhold skal stå i centrum. Det skal være tydeligt hvilke låneformer, der er tilgængelige på tværs af tjenesterne, og det skal være nemt at tilgå de låneformer direkte fra DDB CMS og appen Biblioteket.
 • Troværdig personalisering
  Personalisering og inspiration skal ske med udgangspunkt i brugerens aktive valg som søgning og lån og personlige data skabt inden for biblioteksuniverset.

Handleplan

Handleplanen til realisering af visionen består af to dele. Den ene del er ni projektskitser, der er fordelt over visionens fire fokusområder. En række af projekterne bygger videre på allerede igangværende projekter, mens enkelte kan ses som helt nye.

Projektskitser
A1: Forbedring af BPI-servicen
B1: Start brugerrejsen tidligere
B2: Hjælp brugeren i søgeøjeblikket
B3: Søge i lokal eller national materialebestand?
B4: Visning af søgeresultatet
C1: Single sign-on
C2: Læs, lyt og se direkte
D1: Tværgående brugerprofil
D2: Konsolidering og udvikling af personalisering

Handleplanen, der skal realisere visionen, er organiseret som et program i DDB. Programmet realiseres dels via projekter drevet af DDB-sekretariatet, dels via projekter drevet af bibliotekerne i regi af DDB’s puljer.

Den anden del er tre grundlæggende spor for DDB, der er med til at forme realiseringen af vision:

 • Lettere og hurtigere lokal afprøvning
  Ny puljestruktur i DDB afprøves i 2018 og 2019 med henblik på hurtigere time to market og større inddragelse af bibliotekerne i realiseringen af visionen.
 • Flere nationale licenser
  Borgernes adgang til den digitale materialebestand varierer lokalt. Med flere nationale licenser bliver tilbuddet mere ensartet.
 • Sammenhæng mellem de digitale bibliotekstilbud
  Brugerne skal opleve en stærkere og relevant sammenhæng mellem bibliotekets digitale services. 

Derudover skal overholdelse af GDPR og handicaptilgængelighed være centralt for den videre udvikling af DDB CMS og appen Biblioteket. Dette skal der tages højde for i samtlige projekter.

Læs vision og handleplan her.

Hvordan kan jeg bidrage?

Vi opfordrer alle biblioteker til at deltage i arbejdet med at realisere visionen om Det sammenhængende bibliotek (2018-2021), f.eks. ved at byde ind med projekter til DDB’s puljer, stille medarbejdere til rådighed i kortere eller længere tid via frikøbs- eller indstationeringsordninger, eller deltage i brugerpaneler og test af løsninger under udvikling. Følg med i DDB’s nyhedsbrev eller ret henvendelse til DDB for mere information om mulighederne for at bidrage.

Programstyregruppe og følgegruppe

DDB’s koordinationsgruppe fungerer som programstyregruppe og følger op på programmets fremdrift på hvert af deres ordinære møder (6-7 gange årligt).

Der er desuden tilknyttet en følgegruppe til programmet. Følgegruppen skal dels sikre den forsatte sammenhæng mellem programmet samt de faktiske forhold og behov på det lokale bibliotek og dels sikre, at der er en rød tråd mellem udviklingen i programmet og den overordnede strategiske og politiske udvikling af de lokale biblioteker og tjenester samt udviklingen i brugernes digitale medievaner. Endelig spiller gruppen en vigtig rolle i forhold til kommunikation om og forankring af løsninger og den samlede vision blandt brugerne og på bibliotekerne.

Gruppen mødes i udgangspunktet to gange årligt (maj og november).

Gruppen består af:

 • Mette Høxbro (leder på Vejle Bibliotek og repræsentant for centralbibliotekerne)
 • Pia Henriette Friis (leder på Kolding bibliotek og formand for BCF)
 • Bo Fristed (leder af ITK Aarhus)
 • Jakob Heide Petersen (Leder af Københavns biblioteker og formand for eReolen)
 • Søren Mørk Petersen (Leder af Helsingør Biblioteker og formand for DDB’s koordinationsgruppe)

Mere om Det sammenhængende bibliotek

Visionen og handleplanen er udarbejdet på baggrund af den analyse og de anbefalinger, der ligger i ”Visionsoplæg til Det sammenhængende bibliotek”, som i løbet af foråret 2018 er blevet drøftet og prioriteret på en række møder med bibliotekerne. Oplægget er udarbejdet af Advice A/S i efteråret 2017. Involvering af brugere og biblioteker har dannet grundlag for arbejdet.

Baggrund

Bibliotekerne har i dag en række fysiske og digitale tilbud til borgerne, både på materiale- og aktivitetssiden. De fleste af tilbuddene kan findes via bibliotekernes lokale hjemmesider (f.eks. DDB CMS) og den fælles app Biblioteket. Dog peger undersøgelser på, at en række forhold besværliggør og begrænser brugerens samlede biblioteksoplevelse på den lokale hjemmeside. Det drejer sig både om tekniske forhold (som tilgængeligheden af de digitale materialer og søgefunktionalitet) og om formidlingsmæssige forhold (som manglende synlighed af de digitale tilbud og oplevelsen af et uoverskuelig og usammenhængende bibliotekstilbud).

Derfor satte DDB i foråret 2017 projektet Det sammenhængende bibliotek i gang, der skulle munde ud i en vision og handleplan for DDB CMS og appen Biblioteket 2018-2021. Projektet er desuden en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Vejen frem mod beslutning af vision og handleplan

I første fase af Det sammenhængende bibliotek var der fokus på at få udarbejdet en analyse og et oplæg til en vision og retning for DDB CMS og appen Biblioteket de næste tre år. Bureauet Advice A/S blev hyret til denne opgave. Opdraget var at udvikle en vision og løsningsscenarier for DDB CMS og app’en Biblioteket for en tre-årig periode. Arbejdet med visionen skulle have fokus på brugernes adfærd og behov, samtidig med, at der blev taget højde for bibliotekernes formål og forpligtelser. Herudover var det mulighedsrum, der for bibliotekerne er forbundet med den kommunale styringsstruktur, i fokus. Det var også centralt, at Advice i sit oplæg tog udgangspunkt i de eksisterende løsninger og byggede videre på de komponenter, som giver særlig værdi i realiseringen af visionen. 

I anden fase af Det sammenhængende bibliotek blev det oplæg, som Advice udarbejdede i første fase, drøftet med bibliotekerne med henblik på at prioritere de indsatser, der skal løfte visionen. Den vedtagne vision og handleplan er udarbejdet på baggrund af de analyser og anbefalinger, der ligger i visionsoplægget samt på baggrund af den dialog omkring prioriteringer, der har været med bibliotekerne.

Flere links

Arbejdet med Det Sammenhængende Bibliotek har taget udgangspunkt i følgende rapporter:

Siden er sidst opdateret: 29.04.2019

Kontakt

Christel Krabbenhøft
Kontakt os via DDB’s fællespostkasse, ddb@slks.dk. Noter gerne navnet på kontaktpersonen i e-mailens emnefelt.
 • Et samarbejde mellem KL, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På hjemmesiden anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Danskernes Digitale Biblioteks cookiepolitik

(dialogboks slutter)